Rekrutacja

ZASADY UCZESTNICTWA

Projekt skierowany jest do kadr 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 120 pracowników, właścicieli i kadry zarządzającej, wykonujących pracę na obszarze województwa podkarpackiego.

ZASADY REKRUTACJI

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostaną podane w zakładce Aktualności. Rekrutacja do projektu trwa do momentu pozytywnego zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników - łącznie na wszystkie szkolenia 120 osób.

Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku, kiedy do określonego terminu nie zbierze się planowana liczba osób, zgłoszenia będą przyjmowane do momentu zakwalifikowania planowanej liczby osób w każdej turze. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Projektu, dostępnym na stronie oraz w biurze Projektu.

W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć do Biura Projektu kompletne, prawidłowo i czytelnie wypełnione oraz podpisane dokumenty zgłoszeniowe.

Zaleca się otwieranie załączonych dokumentów za pośrednictwem oprogramowania MS Office, w celu uniknięcia zmiany układu dokumentów.

Dokumenty zgłoszeniowe o zmienionym układzie i/lub formie graficznej zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

ETAPY REKRUTACJI

1.Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami

Przedsiębiorca zgłaszający swój własny udział w projekcie lub/i delegując pracowników zobowiązany jest do przedstawienia:

 • Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu, dokument wypełniony i podpisany przez Zgłaszającego oraz delegowanych pracowników),
 • Wniosku o udzielenie pomocy de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30.04.2004 r. (tekst jednolity z 24.03.2007 r., Dz.U. nr 59, poz. 404) (załącznik nr 2 do Regulaminu, dokument podpisany przez Zgłaszającego). Do wniosku należy dołączyć:

  - Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis (w przypadku otrzymania pomocy de minimis obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis),

 • Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311) (załącznik nr 3 do Regulaminu, dokument wypełniony, parafowany i podpisany przez Zgłaszającego),
 • Aktualnego wydruku z Centralnej Informacji KRS lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wymaganych dokumentów.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie projektu w zakładce Do pobrania.

Dodatkowo Kandydaci, którzy zadeklarują uczestnictwo w szkoleniach z zakresu CIA, zobowiązani są do przedłożenia podpisanego CV, dokumentującego wymagane wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe (opis wymagań znajduje się w Zakładce „O projekcie”, w pkt.GRUPA DOCELOWA).

Zgłoszenia do udziału w projekcie (zarówno osobiście, jak i drogą pocztową oraz elektroniczną) przyjmowane będą w Biurze Projektu w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgłoszenia nadesłane e-mailem będą uznawane tylko wówczas, gdy oryginały zeskanowanych dokumentów zostaną dostarczone do Biura Projektu (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem. Za datę dostarczenia oryginałów dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu.

2.Ocena formalna formularzy (ocena metodą 0-1, nie spełnia-spełnia kryteria):

 • kompletność i poprawność formularza i wymaganych załączników,
 • zgodność z opisem grupy docelowej zarówno firm jak i pracowników (muszą być spełnione łącznie):
  • status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodność z kryteriami MMŚP)
  • jednostka organizacyjna (siedziba lub oddział) firmy na terenie województwa podkarpackiego,
  • możliwość skorzystania z pomocy de minimis,
  • delegowany pracownik, właściciel, przedstawiciel kadry zarządzającej MMŚP wykonuje pracę na terenie województwa podkarpackiego.
 

3.Ocena merytoryczna(ocena punktowa zgodnie ze skalą):

 • ocena firmy:
  • wpływ wzrostu kwalifikacji kadry na rozwój firmy,
  • zgodność szkoleń z potrzebami firmy,
  • czas istnienia firmy,
 • ocena pracownika:
  • test wiedzy i kompetencji z zakresu rachunkowości i/lub controllingu,

   Każdy z Kandydatów do Projektu jest zobowiązany do przystąpienia do testu wiedzy i kompetencji z zakresu rachunkowości i/lub controllingu. Test będzie przeprowadzany za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy z Kandydatów będzie miał możliwość jednokrotnej rejestracji i utworzenia profilu na platformie oraz wypełnienie testów w wersji elektronicznej.,

  • liczba odbytych kursów/szkoleń w ciągu ostatnich 2 lat,
  • rozmowa kwalifikacyjna.
   
 

W przypadku zgłoszenia do projektu więcej niż 1 osoby z firmy, liczba punktów możliwych do uzyskania przez daną osobę z oceny merytorycznej pracownika będzie liczona proporcjonalnie, co oznacza, że maksymalną liczbę pkt w danym kryterium można uzyskać w ramach 1 firmy.

Kwalifikacji zgłoszeń dokona Komisja rekrutacyjna składająca się z Koordynatora, Asystenta i Specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Posiedzenia Komisji odbywać się będzie po zebraniu odpowiedniej liczby osób z podziałem na poszczególne szkolenia.

Na podstawie liczby przyznanych punktów utworzona zostanie lista rankingowa oraz listy rezerwowe.

Zasady oceny i kwalifikacji Zgłaszających szczegółowo opisano w Regulaminie Projektu, dostępnym w zakładce Do pobrania.

4. Ogłoszenie wyników

Po sporządzeniu listy zakwalifikowanych przedsiębiorstw i Uczestników, każdy ze Zgłaszających zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub e-mailowo o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie oraz o miejscu i terminie podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowych zawartej pomiędzy Realizatorem Projektu a Beneficjentem pomocy (wzory dokumentów znajdują się w zakładce Do pobrania).Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego