O projekcie

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw” oferuje bezpłatne szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego, wybranych obszarów rachunkowości oraz controllingu dla pracowników z podkarpackich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Realizowane w ramach projektu szkolenia będą zakończone egzaminami zewnętrznymi, po zaliczeniu których Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zmniejszenie luki kompetencyjnej poprzez wzrost poziomu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności kadr 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego (posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego), w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami z obszaru audytu wewnętrznego i zagadnień finansowo-księgowych, tj. 90% Uczestników Projektu do 30.06.2015 r. (108 osób, w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn, pracowników, właścicieli, kadry zarządzającej wykonującej pracę w jednostkach na terenie województwa podkarpackiego).

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową Projektu są kadry 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. pracownicy, właściciele, kadra zarządzająca, wykonujący pracę (w rozumieniu Kodeksu Pracy) oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło (zgodnie z Rozporządzeniem MIR z dn. 10.06.2014, zmieniającym rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL)” w jednostkach na terenie województwa podkarpackiego.

Uczestnikami Projektu mogą być pracujący lub przygotowujący się do pracy w działach finansowo-księgowych MMŚP, firmach audytorskich oraz właściciele i kierownicy średniego i wyższego szczebla, osoby:

 1. pragnące podnieść swoje kwalifikacje oraz przystąpić do 3 egzaminów na certyfikat CIA i spełniające kryteria formalne umożliwiające przystąpienie do egzaminu, tzn. spełniające co najmniej 1 z wymienionych warunków:
  • ukończone studia wyższe na poziomie co najmniej licencjata i udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub równoważne,
  • ukończoną minimum 2-letnią szkołę policealną i udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub jego odpowiednik,
  • udokumentowane minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub jego obrębie,
 2. pragnące podnieść swoje kwalifikacje z zakresu kadr i płac lub przygotowywać się do samodzielnego prowadzenia księgowości,
 3. pragnące nabyć umiejętność posługiwania się narzędziami controllingu w zarządzaniu MMŚP.

Beneficjentem pomocy może być przedsiębiorca, który:

 • jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, ze zm.) oraz zgodnie z klasyfikacją MŚP w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
 • posiada jednostkę organizacyjną (siedzibę lub oddział) na obszarze województwa podkarpackiego,
 • nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
 • nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404),
 • w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW:

 • możliwość zdobycia międzynarodowych kwalifikacji – certyfikat CIA,
 • aktualizacja wiedzy i umiejętności lub pozyskanie nowych uprawnień,
 • kadry wykwalifikowane zgodnie z zapotrzebowaniem firmy,
 • redukcja kosztów szkoleń dla pracowników,
 • zwiększenie potencjału firmy,
 • zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce – poprawa funkcjonowania firmy,
 • wzrost konkurencyjności firmy.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego