Aktualności


30.06.2015 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30.06.2015 r. zakończona została realizacja projektu „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”.
W ramach projektu przeprowadzono 4 szkolenia dla 10 grup w 2 blokach tematycznych. Szkolenia ukończyło 118 osób.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom Projektu za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w szkoleniach.
Wyrażamy nadzieję, że nabyta podczas szkoleń wiedza oraz kwalifikacje skutecznie wesprą Państwa rozwój zawodowy oraz przyczynią się do usprawnienia działalności MŚP”.
01.04.2015 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie: „Controlling dla MŚP” została przedłużona do 30.04.2015 r.
02.03.2015 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie: „Audyt wewnętrzny – zakres egzaminu CIA" została zakończona. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu „Controlling dla MŚP".
23.01.2015 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie „Samodzielny księgowy" została zakończona.
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach: „Audyt wewnętrzny – zakres egzaminu CIA" oraz „Controlling dla MŚP".
05.12.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie „Kadry i płace” została zakończona.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń na szkolenie „Samodzielny księgowy” została utworzona lista rezerwowa.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach: „Audyt wewnętrzny – zakres egzaminu CIA” oraz „Controlling dla MŚP”.
15.11.2014 r.

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.), wprowadzającym m.in. nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis od dnia 15.11.2014 r . zmianie uległy dokumenty rekrutacyjne do projektu.

W zakładce „Do pobrania” znajdują się zaktualizowane wzory dokumentów.

Uprzejmie prosimy o składanie zgłoszeń wyłącznie na aktualnych formularzach.

Zgłoszenia złożone na nieaktualnych wzorach nie będą przyjmowane.
03.11.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w listopadzie 2014 r. planujemy realizację szkoleń:

„Audyt Wewnętrzny – zakres egzaminu CIA” dla III grupy - planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 08.11.2014.

„Kadry i płace” dla II grupy - planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 22.11.2014 r.
01.10.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w październiku 2014 r. planujemy realizację szkolenia „Audyt Wewnętrzny – zakres egzaminu CIA” dla II grupy.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 04.10.2014.
22.09.2014 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na dopuszczenie do udziału w projekcie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, agencyjnej oraz innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umów o dzieło, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL).

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Zaktualizowana dokumentacja zgłoszeniowa jest dostępna w zakładce „Do pobrania”.
01.09.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że we wrześniu 2014 r. planujemy realizację szkolenia „Audyt Wewnętrzny – zakres egzaminu CIA” dla I grupy.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 27.09.2014.
01.08.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w sierpniu 2014 r. planujemy realizację szkolenia „Samodzielny księgowy” dla I grupy.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 30.08.2014.”
01.07.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w lipcu 2014 r. planujemy realizację szkolenia „Kady i płace” dla I grupy.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to 26.07.2014.
01.07.2014 r.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów dotyczących m.in. zasad udzielania pomocy publicznej od dnia 01.07.2014, zmianie uległy dokumenty rekrutacyjne do projektu.
W zakładce „Do pobrania” znajdują się zaktualizowane wzory dokumentów.
Uprzejmie prosimy o składanie zgłoszeń wyłącznie na aktualnych formularzach.
Zgłoszenia złożone na nieaktualnych wzorach nie będą przyjmowane.”
02.06.2014 r.

Szanowni Państwo,

w związku zmianą punktacji wybranych kryteriów merytorycznych na etapie rekrutacji do projektu „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw” zmianie uległy zapisy Regulaminu Projektu. Obowiązująca wersja Regulaminu wraz z Ogłoszeniem o zmianach dostępne w zakładce Do pobrania.
Informacja dla Kandydatów na szkolenie z zakresu: „Audyt wewnętrzny – egzamin CIA”

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wymagań dla kandydatów na szkolenia „Audyt wewnętrzny – zakres CIA” oraz organizacji samego egzaminu, podajemy podstawowe informacje:

 1. wszyscy kandydaci na audytorów wewnętrznych pragnący podejść do egzaminu na międzynarodowy certyfikat CIA obligatoryjnie muszą spełniać wymogi dotyczące posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, tzn. spełniać 1 z wymienionych warunków:
  1. ukończone studia wyższe na poziomie co najmniej licencjata i udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub równoważne lub
  2. ukończoną minimum 2-letnią szkołę policealną i udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub równoważne lub
  3. udokumentowane minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub równoważne.
 2. W przypadku ukończenia studiów wyższych nie ma znaczenia kierunek studiów.

  Absolwenci wszystkich kierunków studiów mogą przystąpić do procedury egzaminacyjnej (przy jednoczesnym spełnieniu kryterium doświadczenia).

  Absolwentom studiów kierunkowych, tzn. np. finansów, rachunkowości, ekonomii, bankowości, prawa, zaliczany jest 1 rok doświadczenia zawodowego!

 3. Przez doświadczenie zawodowe „równoważne” należy rozumieć aktywność zawodową w obszarach związanych z:
  1. audytem zewnętrznym,
  2. kontrolą zapewnienia jakości,
  3. kontrolą wewnętrzną,
  4. audytem prawnym.

  W przedkładanym CV wskazana jest krótka charakterystyka wykonywanych czynności.

 4. Kandydaci pragnący przystąpić do egzaminu CIA, po rejestracji w systemie, a przed przystąpieniem do egzaminu zobligowani są do przedłożenia (w formie elektronicznej) m.in. formularza weryfikacji doświadczenia (Experience Verification Form), potwierdzonego podpisem przez poprzedniego lub obecnego przełożonego lub audytora posiadającego ważny certyfikat CIA.
 5. Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach i przystąpienia do egzaminu przed upływem wymaganego minimalnego okresu doświadczenia zawodowego, ale otrzymanie certyfikatu będzie możliwe dopiero po dopełnieniu wymaganego okresu.
 6. Egzamin CIA składa się z 3 części, z których:
  1. część pierwsza składa się ze 125 pytań wielokrotnego wyboru, czas na wypełnienie testu: 2,5 godz.
  2. części druga i trzecia składają się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru, czas na wypełnienie testu: 2 godz.
 7. Uzyskanie certyfikatu oraz pozyskanie międzynarodowych uprawnień audytora wewnętrznego możliwe jest po zaliczeniu wszystkich 3 części egzaminu.
 8. Egzamin przeprowadzany jest za pośrednictwem komputera w ośrodku egzaminacyjnym w Warszawie lub Lublinie. Przed przystąpieniem do egzaminu konieczna jest rejestracja w systemie, utworzenie profilu oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej, a następnie opłat egzaminacyjnych w USD (w związku z tym istnieje konieczność posiadania konta walutowego).

  Uczestnicy Projektu otrzymają zwrot poniesionych kosztów opłat rejestracyjnych/egzaminacyjnych (tylko dla pierwszego podejścia do każdej z części egzaminu).

 9. Istnieje możliwość wyboru języka egzaminu. Dostępny jest także język polski.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są w Podręczniku Certyfikacji dla Kandydatów, opracowanego przez The Institute of Internal Auditors:

https://na.theiia.org/certification/pages/certification-candidate-handbook.aspx

lub

http://www.iia.org.pl/www/images/stories/MD_WWW/CERTYFIKACJA/CCH_01_2014.PDF

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 19.05.2014 r. rozpoczęliśmy rekrutację do Projektu pt. „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”. Więcej informacji nt. Projektu w zakładce Rekrutacja, dokumenty zgłoszeniowe dostępne w zakładce Do pobrania.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego